WHO IS at the HELM:
creators and people of the BRAND

The co-founders of the project are brothers Alexey and Dmitry Vasilchuk, owners of the RESTart Vasilchuki Brothers holding

Viktorov Denis

Head of the concept

Kiselyov Ilya

creative director, designer

Stolin Konstantin

Brand Manager

Meshcheryakova Olga

chief technologist

Shipitsyna Svetlana

training manager

Nersesyan Yana

accountant – calculator

MochnovAlexey

brand bar manager

Kharitonchik Dmitry

bar manager

Zvyagina Daria

managing SIE Afimall

Chubakin Dmitry

manager SIE Myasnitskaya

Storozhev Ekaterina

managing SIE Arbat

Dragomirov Alexander

managing SIE Lesnaya

Kabanov Anatoly

chef SIE Myasnitskaya

Guk Ruslan

chef SIE Afimall

Kuvaldin Alexey

chef SIE arbat

Kharazyan Mikhail

chef SIE Lesnaya

Shields Evgeny

operational chef